Cariere

Posturi disponibile spre angajare

Nr.10894/07.09.2017

 

 

CENTRUL DE PROIECTE EDUCATIONALE SI SPORTIVE BUCURESTI

organizează concurs  pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată

a următoarelor funcții de executie contractuale vacante

din cadrul Serviciului tehnic, administrativ, secretariat

 

 • Administrator treapta prof.I, studii medii – 1 post
 • Referent treapta prof.IA, studii medii – 1 post
 • Magaziner treapta prof.I, studii medii/generale – 1 post
 • Ingrijitor – 1 post

 

Concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul instituțiilor publice de interes local al Municipiului București, precum și pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcție a personalului contractual al acestora, aprobat prin Dispoziția Primarului General nr.1736/03.11.2015 (disponibil pe site-ul  http://www.proedus.ro )

Conform art. 3 al Regulamentului pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale,

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 

 

 

 

 

 

Conform art. 6 al Regulamentului, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține obligatoriu următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs ; ( formular disponibil pe site-ul http://www.proedus.ro, sectiunea Organizare si functionare )
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul documentului prevazut la lit.e),  candidatul declarant admis la seclecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Documentele vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, îndosariate într-un dosar de carton cu șină.

Concursul se va organiza la sediul CENTRULUI DE PROIECTE EDUCATIONALE SI SPORTIVE BUCURESTI,  cu sediul in localitatea București, Str. Corvinilor, nr. 6, sector 6, și consta în următoarele etape succesive:

 • etapa I – selecția dosarelor de înscriere
 • etapa II – proba scrisă
 • etapa III – interviu

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:

Functia Etapa I

Data limita depunere dosare

Etapa II

Proba scrisa

Etapa III

Interviul

Administrator

Referent

Magaziner

Ingrijitor

22.09.2017 ora 12.00  

29.09.2017,  ora 11.00

 

 

05.10.2017,  ora 11.00

 

Conditii specifice, tematica si bibliografia pentru postul de

ADMINISTRATOR/REFERENT

Condițiile specifice

Studii:

 • pentru postul de Administrator: liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat
 • Vechime în specialitate : minimum 2 ani
 • Experientă în domeniul bugetar : minimum de 1 an;
 • Operare PC: Microsoft Office

 

Studii:

 • pentru postul de Referent : liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat
 • Operare PC: Microsoft Office

 

 

Bibliografie

 

 1. ORDIN nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu completarile si modificarile ulterioare.
 2. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspundere in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatile sau institutie publica – cu modificarile si completarile ulterioare.
 3. Hotarârea nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale;
 4. HGR nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice
 5. HG nr. 966/1998 pentru modificarea și completarea HGR nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice
 6. Legea nr. 1/2011 – Legea educației naționale
 7. Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, cu modificările și completările ulterioare.
 8. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduit a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificări și completări ulterioare
 9. Regulamentul de organizare și funcționare al instituției – disponibil pe site-ul instituției wproedus.ro

 

Conditii specifice, tematica si bibliografia pentru postul de

MAGAZINER

 • studii : liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat. Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Legea nr.22/1969, cu modificările și completările ulterioare.
 • Vechime în specialitate : minimum 2 ani
 • Experientă în domeniul bugetar : minimum de 1 an;
 • Operare PC: Microsoft Office

 

Bibliografie

 

 1. ORDIN nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu completarile si modificarile ulterioare.
 2. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspundere in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatile sau institutie publica – cu modificarile si completarile ulterioare.
 3. Hotarârea nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale;
 4. HGR nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice
 5. HG nr. 966/1998 pentru modificarea și completarea HGR nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice
 6. Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, cu modificările și completările ulterioare.
 7. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduit a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificări și completări ulterioare
 8. Regulamentul de organizare și funcționare al instituției – disponibil pe site-ul instituției wproedus.ro

 

Conditii specifice si bibliografia pentru posturile de

INGRIJITOR

Condiţiile specifice

 • pentru postul de ingrijitor : scoala generala sau studii medii liceale

 

 

Bibliografie

 1. Legea nr. 477/2004, privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice disponibil pe site-ul instituției proedus.ro
 2. Regulamentul de organizare și funcționare al instituției – disponibil pe site-ul instituției proedus.ro

 

Verificarea identităţii candidaţilor, înainte de începerea probei scrise, se va face numai pe baza buletinului de identitate sau a cărţii de identitate

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admisi la etapa precedentă.

Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte.

Relaţii suplimentare se pot obţine pe Site Internet:  http:// www.proedus.ro, E-mail: contact@proedus.ro  și la tel. 0725530001

 

Intocmit

Consilier resurse umane

Florica Ionescu

Nr. 10891/07.09.2017

 

 

CENTRUL DE PROIECTE  EDUCATIONALE SI SPORTIVE  BUCURESTI

organizează concurs  pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată

a funcțiilor de conducere contractuale vacante de:

 

 • Șef serviciu ( Serviciul juridic, achiziții publice, resurse umane și securitatea muncii), grad prof.II, studii superioare – 1 post
 • Șef serviciu ( Serviciul tehnic, administrativ, secretariat) grad prof.II, studii superioare – 1 post

 

Concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul instituțiilor publice de interes local al Municipiului București, precum și pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcție a personalului contractual al acestora, aprobat prin Dispoziția Primarului General nr.1736/03.11.2015 (disponibil pe site-ul  http://www.proedus.ro).

Conform art. 3 al Regulamentului pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale,

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 

 

 

Conform art. 6 al Regulamentului, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține obligatoriu următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs; ( formular disponibil pe site-ul http://www.proedus.ro, sectiunea Organizare si functionare )
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul documentului prevazut la lit.e),  candidatul declarant admis la seclecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Documentele vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, îndosariate într-un dosar de carton cu șină.

Concursul se va organiza la sediul CENTRULUI DE PROGRAME EDUCATIONALE SI SPORTIVE BUCURESTI,  cu sediul in localitatea București, Str. Corvinilor, nr.6, sector 6, și consta în următoarele etape succesive:

 • etapa I – selecția dosarelor de înscriere
 • etapa II – proba scrisă
 • etapa III – interviu

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:

Functia Etapa I

Data limita depunere dosare

Etapa II

Proba scrisa

 

Etapa III

Interviul

 

Ø Șef serviciu

22.09.2017 ora 12.00 29.09.2017,  ora 09.00 05.10.2017,  ora 09.00

 

 

 

 

 

Conditii specifice si bibliografia

necesară în vederea susținerii concursului :

 

Șef serviciu ( Serviciul juridic, achiziții publice, resurse umane și securitatea muncii), grad prof.II, studii superioare

Condiţiile specifice

 • Studii : universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă , în domeniul științelor juridice
 • Perfecționări (specializări) –cursuri de perfectionare în domeniul achiziţii publice
 • Operare PC: Microsoft Office
 • Vechime în specialitatea studiilor: minimum 3 ani ;( rectificat)
 • Experiență în administrația publică într-o funcție de conducere similară : minimum 6 luni

 

 

 

Bibliografie

 

 1. Legea nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic cu modificări și completări
 2. Statutul profesiei de consilier juridic
 3. Legea 53/2003 -Codul Muncii, republicare, cu modificările şi completările ulterioare
 4. Legea nr. 287/2009 – Codul civil, republicare cu modificările şi completările ulterioare
 5. Legea nr. 134/2010 – Codul de procedură civilă, republicare cu modificările şi completările ulterioare
 6. Drept procesual penal : acțiunea civilă în procesul penal, practica judiciară în materie
 7. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 8. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 9. Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice
 10. Hotararea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu carater temporar, cu modificările şi completările ulterioare
 11. Hotararea Guvernului 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului
 12. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică , cu modificările şi completările ulterioare
 13. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicare
 14. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare
 15. Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificarile si completarile ulterioare
 16. Hotararea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu modificarile si completarile ulterioare
 17. Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare
 18. Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare
 19. Legea nr. 1/2011– Legea educației naționale
 20. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare – republicare
 21. Legea nr. 62/2011 a dialogului social- republicare
 22. Legea 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România
 23. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal : Titlul III , Titlul V ; Titlul IX
 24. Legea nr. 215/2001 – Legea Administratiei publice locale , cu modificările şi completările ulterioare, republicare
 25. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
 26. Legea  nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare (legea 270/2013 pentru modificarea și completarea legii 500 / 2002);
 27. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
 28. OMFP nr. 1792 / 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 29. M.F.P. nr. 923 / 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventive si al Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventive propriu;
 30. G. nr. 119 / 1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv;
 31. Regulamentul de organizare și funcționare al instituției – disponibil pe site-ul instituției proedus.ro

 

  Șef serviciu ( Serviciul tehnic, administrativ, secretariat) grad prof.II, studii superioare

Condiţiile specifice

 • Studii : universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul: tehnic, administrativ, economic
 • Operare PC: Microsoft Office
 • Vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an;
 • Experiență în administrația publică într-o funcție de conducere similară : minimum 6 luni

BIBLIOGRAFIA

 

 1. Legea  nr. 500 / 2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare (legea 270/2013 pentru modificarea și completarea legii 500 / 2002);
 2. Legea administrației publice locale nr.215/2015, republicată, cu modificări și completări ulterioare
 3. Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
 4. Legea nr.1/2011 – Legea educației naționale
 5. Legea nr.554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare
 6. OMFP nr. 1.792 / 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 7. ORDIN nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu completarile si modificarile ulterioare.
 8. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspundere in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatile sau institutie publica – cu modificarile si completarile ulterioare.
 9. Hotarârea nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale;
 10. Legea nr. 307/2006 – privind apararea impotriva incendiilor.
 11. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare
 12. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, actualizata;
 13. Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare împotriva incendiilor
 14. Legea nr. 481/2004 privind protectia civila;
 15. Regulamentul de organizare și funcționare al instituției – disponibil pe site-ul instituției proedus.ro

 

 

Verificarea identităţii candidaţilor, înainte de începerea probei scrise, se va face numai pe baza buletinului de identitate sau a cărţii de identitate

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admisi la etapa precedentă.

Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minimum 70 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte.

Relaţii suplimentare se pot obţine pe Site Internet:  http:// www.proedus.ro, E-mail: contact@proedus.ro  și la tel. 0725530001.

 

 

 

Intocmit

Consilier resurse umane

Florica Ionescu

 

Nr.10893/07.09.2017

 

CENTRUL DE PROIECTE EDUCATIONALE SI SPORTIVE BUCURESTI

organizează concurs  pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată

a următoarelor funcții de executie contractuale vacante

 

 • din cadrul Serviciului proiecte educaționale si relații publice
 • Consilier, gradul prof. IA, studii superioare – 4 posturi
 • Referent, treapta prof. IA, studii medii – 1 post

 

 • din cadrul Serviciului turism si sport
 • Consilier, gradul prof. IA, studii superioare – 3 posturi

 

Concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul instituțiilor publice de interes local al Municipiului București, precum și pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcție a personalului contractual al acestora, aprobat prin Dispoziția Primarului General nr.1736/03.11.2015 (disponibil pe site-ul  http://www.proedus.ro )

Conform art. 3 al Regulamentului pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale,

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 

 

Conform art. 6 al Regulamentului, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține obligatoriu următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs ; ( formular disponibil pe site-ul http://www.proedus.ro, sectiunea Organizare si functionare )
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul documentului prevazut la lit.e),  candidatul declarant admis la seclecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Documentele vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, îndosariate într-un dosar de carton cu șină.

Concursul se va organiza la sediul CENTRULUI DE PROIECTE EDUCATIONALE SI SPORTIVE BUCURESTI,  cu sediul in localitatea București, Str. Corvinilor, nr. 6, sector 6, și consta în următoarele etape succesive:

 • etapa I – selecția dosarelor de înscriere
 • etapa II – proba scrisă
 • etapa III – interviu

 

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:

Functia Etapa I

Data limita depunere dosare

 

Etapa II

Proba scrisa

Etapa III

Interviul

Consilier

Referent

22.09.2017 ora 12.00 29.09.2017,  ora 13.00 05.10.2017,  ora 13.00

 

Conditii specific si bibliografia

Condiții specifice

 • pentru postul de Consilier
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă,
 • Experientă în domeniul postului : minimum de 1 an;
 • Operare PC: Microsoft Office

 

 • pentru postul de Referent:
 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
 • Operare PC: Microsoft Office

 

Bibliografia pentru postul de :

CONSILIER

 1. Legea nr. 215/2001 – Legea administratiei publice locale, republicată
 2. Legea nr. 273/2006– Legea finanţelor publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
 3. Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor si a drepturilor conexe, cu modificările si completările ulterioare aduse de Legea 285/2004;
 4. Legea nr. 32 din 19 mai 1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Ordinul F.P. nr. 1661 bis din 28 noiembrie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile publice
 6. Legea nr. 1/2011 – Legea educaţiei naţionale : Titlul I si II
 7. Proiecte si programe educationale pentru adolescenti, tineri si adulti – Ed. Universitaria 2009
 8. Procedura privind organizarea şi desfășurarea taberelor şi excursiilor organizate de Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București (disponibil pe site-ul instituţiei proedus.ro);
 9. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice, cu modificările si completările ulterioare)
 10. Regulamentul de organizare și funcționare – PROEDUS (disponibil pe site-ul instituţiei proedus.ro);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENT

 1. Legea nr. 1/2011 – Legea educaţiei naţionale: Titlul I si II
 2. Procedura privind organizarea şi desfășurarea taberelor şi excursiilor organizate de Centrul de Programe Educaționale și Sportive București (disponibil pe site-ul instituţiei proedus.ro);
 3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice, cu modificările si completările ulterioare)
 4. Regulamentul de organizare și funcționare – PROEDUS (disponibil pe site-ul instituţiei proedus.ro);

 

Verificarea identităţii candidaţilor, înainte de începerea probei scrise, se va face numai pe baza buletinului de identitate sau a cărţii de identitate

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admisi la etapa precedentă.

Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte.

Relaţii suplimentare se pot obţine pe Site Internet:  http:// www.proedus.ro, E-mail: contact@proedus.ro  și la tel. 0725530001.

Intocmit

Consilier resurse umane

Florica Ionescu

 

 

Nr.10892/07.09.2017

 

 

CENTRUL DE PROIECTE  EDUCATIONALE SI SPORTIVE  BUCURESTI

organizează concurs  pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată

funcției de executie contractuale vacante

din cadrul Serviciului Juridic, Achizitii Publice, Resurse Umane şi Securitatea Muncii de

 

 • Consilier juridic, gradul prof. IA, studii superioare – 1 post

 

Concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul instituțiilor publice de interes local al Municipiului București, precum și pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcție a personalului contractual al acestora, aprobat prin Dispoziția Primarului General nr.1736/03.11.2015 (disponibil pe site-ul http://www.proedus.ro )

Conform art. 3 al Regulamentului pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale,

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 

Conform art. 6 al Regulamentului, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține obligatoriu următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs ; ( formular disponibil pe site-ul http://www.proedus.ro, sectiunea Organizare si functionare )
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul documentului prevazut la lit.e),  candidatul declarant admis la seclecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Documentele vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, îndosariate într-un dosar de carton cu șină.

Concursul se va organiza la sediul CENTRULUI DE PROIECTE EDUCATIONALE SI SPORTIVE BUCURESTI,  cu sediul in localitatea București, Str. Corvinilor, nr. 6, sector 6, și consta în următoarele etape succesive:

 • etapa I – selecția dosarelor de înscriere
 • etapa II – proba scrisă
 • etapa III – interviu

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:

Functia Etapa I

Data limita depunere dosare

Etapa II

Proba scrisa

Etapa III

Interviul

Consilier juridic 22.09.2017, ora 12.00 29.09.2017,  ora 11.00 05.10.2017,  ora 11.00

 

Conditii specifice si bibliografia necesară în vederea susținerii concursului

Condiţiile specifice

 • Studii : studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice
 • Perfecționări (specializări): curs de perfectionare în domeniul achiziţiilor publice
 • Operare PC: Microsoft Office
 • Vechime în specialitate studiilor: minimum de 3 ani;
 • Experientă în domeniul bugetar : minimum de 1 an;

 

Bibliografie:

 1. Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic cu modificări și completări
 2. Statutul profesiei de consilier juridic
 3. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicare, cu modificările şi completările ulterioare
 4. Legea nr. 134/2010 – Codul de procedură civilă, republicare cu modificările şi completările ulterioare: art.450-507; art.613-902.
 5. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 6. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 7. Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice
 8. Hotararea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu carater temporar, cu modificările şi completările ulterioare
 9. Hotararea Guvernului 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului
 10. Legea nr. 213/1998 privind bunurile propietatea publică , cu modificările şi completările ulterioare
 11. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicare
 12. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare
 13. Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificarile si completarile ulterioare
 14. Hotararea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu modificarile si completarile ulterioare
 15. Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare
 16. Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare
 17. Legea nr. 1/2011– Legea educației naționale
 18. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare – republicare
 19. Legea nr. 62/2011 a dialogului social- republicare
 20. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal : Titlul III , Titlul V ; Titlul IX
 21. Legea nr. 215/2001 – Legea Administratiei publice locale , cu modificările şi completările ulterioare, republicare
 22. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
 23. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
 24. OMFP nr. 1.792 / 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 25. Legea 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România
 26. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduit a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificări și completări ulterioare
 27. Regulamentul de organizare și funcționare al instituției – disponibil pe site-ul instituției proedus.ro

Verificarea identităţii candidaţilor, înainte de începerea probei scrise, se va face numai pe baza buletinului de identitate sau a cărţii de identitate

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admisi la etapa precedentă.

Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte.

Relaţii suplimentare se pot obţine pe Site Internet:  http:// www.proedus.ro, E-mail: contact@proedus.ro  și la tel. 0725530001

Intocmit

Consilier resurse umane

Florica Ionescu