Informatii

HOTĂRÂRE
privind înfiinţarea Centrului de Proiecte şi Programe Educaţionale
şi Sportive pentru Copii şi Tineret Bucureşti

Avand în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Directiei Managementul Resurselor Umane;
Luând în considerare nota de fundamentare a Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbana – Direcția Învățământ;
Văzând raportul Comisiei de învățămant, cultură, culte, sport și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 Se înființează Centrul de Proiecte și Programe Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret București, serviciu public organizat ca instituție publică de interes local al Municipiului București, cu personalitate juridică, finanțată din bugetul propriu al Municipiului București.
Art.2 Sediul Centrului de Proiecte și Programe Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret București se află In B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București.
Art.3 Obiectul de activitate al Centrului de Proiecte și Programe Educationale și Sportive pentru Copii și Tineret București îI constituie:
a) pregătirea extracurriculară și dezvoltarea unor aptitudini și abilități în cadrul unor proiecte și programe adresate copiilor, pe categorii de vârstă, adolescenților și tinerilor, respectiv segmentului de varsta 6 – 26 de ani;
b) organizarea unor secțiuni de selecție a stagiilor de formare pentru consilieri și promotori ai activităților socio-educative, cultural-artistice, turistice, sportive și de divertisment cu scopul implicării efective a tinerilor în programele și proiectele derulate prin activități de voluntariat;
c) încurajarea și stimularea creativității, spiritului întreprinzător și inițiativelor tinerilor, venind în întâmpinarea nevoilor comunității prin pregatirea tinerei generații pentru o viața sănătoasă, pentru conștientizarea optiunilor pentru o cariera, pentru lucrul în echipă și pentru stimularea competitivității într-o societate a valorilor reale, în care meritocrația, recunoașterea muncii și talentul sa fie modelul de reușită socio-profesională.
Art.4 Se aprobă organigrama cu un număr total de 48 posturi, statul de Funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Centrului de Proiecte și Programe Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret București, conform anexelor 1,2 și 3.
Art.5 Anexele 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Centrul de Proiecte și Programe Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret București vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Aceasta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 15.07.2009.

 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București in format electronic.

Anexele 1,2 si 3 in format electronic.

 

PLANUL DE ACŢIUNE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2012 – 2013

 • Dezvoltarea Parteneriatului pentru Educaţie, ca platformă de convergenţă socială şi ca vector de concentrare şi de valorificare a eforturilor constructive ale membrilor comunităţii în favoarea pregătirii, integrării şi afirmării copiilor şi tinerilor din Capitală, în parteneriat cu Asociaţia ŞCOALA DEMOCRAŢIEI, în calitate de co-semnatar al Contractului pentru Educaţie.
 • Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.
 • Dezvoltarea colaborării cu Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în beneficiul formării, exprimării, integrării şi afirmării tinerei generaţii.
 • Colaborarea cu federaţiile şi organismele sportive, în sprijinul operaţionalizării unei ample mişcări sportive în rândul copiilor şi tinerilor bucureşteni.
 • Dezvoltarea sistemului de reprezentare a drepturilor şi intereselor elevilor în raport cu şcoala, instituţiile statului şi autorităţile locale, valorificarea de structuri reprezentative ale elevilor la nivelul tuturor unităţilor de învăţământ.
 • Proiectul de Hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti cu privire la eficientizarea şi dezvoltarea activităţilor educative, cultural-artistice, sportive, turistice, de reprezentare socio-educaţională şi de divertisment destinate elevilor şi studenţilor din Capitală (dezbatere publică în unităţile şcolare şi în universităţile bucureştene, plus adoptare de către CGMB).
 • Cursurile de formare şi stagiile aplicative pentru elevi pe domeniile management de proiect, leadership, actorie, management al afacerilor, estetică, web-design, limbi străine, patinaj, inot, arte martiale, dans sportiv si alte domenii de interes şi utilitate.
 • Taberele de vară pentru elevii şi studenţii bucureşteni activi şi merituoşi, cu selectarea şi participarea generală a circa 9.000 de elevi şi studenţi.
 • Excursiile tematice de weekend la munte, cu participarea elevilor bucureşteni activi şi merituoşi.
 • Taberele de primavară şi iarnă la munte, cu participarea elevilor implicaţi în proiecte educative.
 • Excursia la PRAGA şi BUDAPESTA a absolvenţilor şefi de promoţie din liceele bucureştene premiaţi cu Diplome IN HONORIS la ceremonia oficiată de Primarul General al Capitalei.
 • Excursia la PARIS – Franţa a elevilor olimpici cu rezultate deosebite internationale, premiaţi cu Diplome IN HONORIS la ceremonia oficiată de Primarul General al Capitalei.
 • Gala Campionilor Sportului Şcolar Bucureştean – decernarea de către Primarul General a diplomelor de excelenţă şi premierea elevilor clasaţi pe locul 1 la competiţiile sportive naţionale şi pe locurile 1-2-3 la competiţiile sportive internaţionale.
 • Festivalul Fulgilor de Nea Ediţia 3 – seria de ample evenimente şi acţiuni cultural-artistice, sportive, educative şi de divertisment dedicate sărbătorilor de iarnă şi destinate copiilor.
 • Hi! SCHOOL CHRISTMAS Festival – Concursul Miss CRĂCIUNIŢA pentru elevele de liceu.
 • Festivalul Liceenilor Bucureşteni – organizarea de baluri tematice cu liceele partenere.
 • Festivalul Bobocilor Bucureşteni – premierea elevilor câştigători la balurile bobocilor organizate de liceele din Capitală (acţiune în cadrul căreia reprezentanţii CPPESCTB au acces liber şi membru oficial în juriul concursului la toate balurile organizate de liceele din Capitală), Concursurile Miss BOBOAKA şi Mister BOBOK pentru elevele şi elevii claselor a IX – a.
 • Târgul OFERTA EDUCAŢIONALĂ Ediţia 14 (Palatul Copiilor, joi 16 mai 2013 – duminică 19 mai 2013, cu amenajarea standurilor în ziua de miercuri 15 mai 2013) – expoziţia învăţământului liceal dedicată elevilor de gimnaziu (îndeosebi a celor din clasele a VIII-a) şi părinţilor, în vederea informării acestora cu privire la ofertele liceelor şi la procedura de înscriere la liceu.
 • Parada Elevilor Bucureşteni Ediţia 4, pe traseul consacrat Sala Palatului – Calea Victoriei – Splaiul Independenţei – Bulevardul Libertăţii – Piaţa Constituţiei, sâmbătă 29 septembrie 2012, cu implicarea şi participarea a peste 20.000 de elevi bucureşteni.
 • Hi! SCHOOL Summer Festival – Miss Hi!SCHOOL, cu participarea liceenilor bucureşteni.
 • Competiţiile şi acţiunile sportive pentru elevii şi studenţii bucureşteni, pe segmentele fotbal, baschet, handbal, volei, tenis de câmp, tenis de masă, şah.
 • Gala Olimpicilor Internaţionali – Ediţia 4 – festivitatea de decernare de către Primarul General a Diplomelor IN HONORIS elevilor remarcaţi la olimpiadele şcolare internaţionale.
 • Gala Absolvenţilor Şefi de Promoţie din Liceele Bucureştene – festivitatea de decernare de către Primarul General a Diplomelor IN HONORIS absolvenţilor şefi de promoţie din licee.
 • Stagiile de formare organizate la munte şi la mare pentru cadrele didactice şi manageriale din învăţământul bucureştean, în parteneriat cu ISMB, cu sprijinul Casei Corpului Didactic.
 • Colaborarea cu Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti – susţinerea şi dezvoltarea cursurilor de perfecţionare profesională şi managerială pentru cadrele didactice din Capitală.
 • Proiectul Multimedia Educaţional – redacţiile şcolare multimedia, www.scoalatv.ro, studioul de producţie multimedia, agenţia de ştiri socio-educaţionale, portalul internet, canalul TV on-line, şcoala de televiziune, revista on-line pentru elevi şi profesori, cu implicarea a 30.000 de elevi.
 • Cupa Liceenilor Bucureşteni la Fotbal – competiţia sportivă dedicată liceenilor bucureşteni.
 • Bucureşti ~ Cultură, Tradiţie şi Eleganţă & Concursul Miss Bucureşti, ca serie de evenimente şi acţiuni pentru copii şi tineri vizând cunoaşterea, promovarea şi valorificarea istoriei, civilizaţiei, obiectivelor turistice şi atracţiilor Municipiului Bucureşti.

 

OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE ACTIVITĂȚII CENTRULUI DE PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCAȚIONALE ȘI SPORTIVE PENTRU COPII ȘI TINERET BUCUREȘTI

 

 • Realizarea unui cadru de convergență activă în plan local, în vederea armonizării eforturilor și inițiativelor principalilor actori din plan socio-educațional, cu scopul creșterii gradului de pregătire, integrare și afirmare a tinerei generații.
 • Realizarea unor parteneriate funcționale cu unitățile școlare bucureștene, în vederea antrenării unui număr cât mai mare de elevi și cadre didactice în activități socio-educative, sportive, turistice, cultural-artistice și de divertisment.
 • Valorificarea potențialului copiilor și tinerilor prin implicarea acestora în activități diversificate, menite a oferi posibilitatea de formare și integrare a elevilor.
 • Stimularea implicării și performanțelor elevilor în sfera activităților școlare și extrașcolare, prin recompensarea lor în funcție de merite și efort.
 • Eficientizarea și modernizarea sistemului de perfecționare a cadrelor didactice, prin operaționalizarea parteneriatului cu Casa Corpului Didactic a Municipiului București.
 • Perfecționarea cadrelor didactice, prin organizarea stagiilor de formare vizând coordonarea activităților și proiectelor cu caracter extrașcolar destinate elevilor.
 • Îmbunătățirea reglementărilor privind reprezentarea și promovarea drepturilor și intereselor elevilor în plan educațional și social, prin promovarea de acte normative menite a favoriza formarea globală de calitate, integrarea și afirmarea tinerei generații în plan școlar și social.
 • Recompensarea și recuperarea psiho-fizică elevilor remarcabili, prin organizarea taberelor și excursiilor tematice și de divertisment la mare și la munte.
 • Stimularea participării elevilor la activități cultural-artistice, în vederea valorificării copiilor și tinerilor talentați.
 • Încurajarea unui stil de viață sănătos, prin realizarea de campanii de combatere a sedentarismului, a alimentației nesănătoase, a fumatului, a consumului de alcool sau de substanțe nocive pentru organism.
 • Stimularea cadrului competițional sportiv, prin organizarea de evenimente și concursuri sportive dedicate elevilor.
 • Completarea ariei de cunoaștere și de manifestare pentru elevi, prin organizarea de cursuri și stagii aplicative în domeniile: managementul proiectelor, dans, actorie, limbi străine, jurnalism, educație estetică, managementul afacerilor, patinaj, înot, arte marțiale, web-design, tenis de câmp, leadership, educație civică.
 • Dezvoltarea abilităților de comunicare și de exprimare publică la elevi, prin realizarea unui sistem multimedia cu caracter educațional (școală radio, tv și de presă scrisă, prezentare de evenimente, agenție de știri, portal multimedia, redacții școlare media, studio media, programe și produse media realizate de elevi sub îndrumarea experților și a formatorilor în domeniul media).
 • Familiarizarea elevilor cu tradițiile, istoria, cultura și atracțiile Capitalei, prin activități de informare și promovare privind specificul orașului București.
 • Susținerea procesului de consiliere, informare și orientare școlară pentru elevi, prin organizarea de târguri și expoziții tematice, conferințe și forumuri educaționale destinate elevilor și părinților acestora.
 • Stimularea coeziunii și solidarității sociale de manifestări specifice (Parada Elevilor Bucureșteni, Tabăra Elevilor Activi și Merituoși, Festivalul Liceenilor, Festivalul Fulgilor de Nea, Zilele Copiilor, Zilele Tineretului, Târgul Oferta Educațională)
 • Promovarea educației ca prioritate de prim rang în plan local, prin alocarea de la bugetul municipal a unui procent optim în vederea susținerii și dezvoltării proiectelor și programelor destinate formării, integrării și afirmării copiilor și tinerilor bucureșteni.
 • Realizarea și valorificarea echipelor de experți în sfera elaborării, coordonării și aplicării proiectelor pentru elevi.
 • Internaționalizarea procesului educativ, prin realizarea și valorificarea parteneriatelor cu structuri și instituții europene și internaționale cu activitate în domeniul proiectelor și acțiunilor destinate copiilor și tinerilor.