Regulament Campania de recrutare și formare a coordonatorilor de grup voluntari pentru taberele și excursiile PROEDUS

 1. Descrierea proiectelor turistice organizate de PROEDUS

Proiectele turistice, fie că vorbim de tabere, excursii sau stagii sunt proiecte de tradiție organizate de către Primăria Municipiului București prin Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive – PROEDUS ce reunesc elevii bucureșteni, rezultați dintr-o suită de evenimente derulate pe parcursul fiecărui an școlar.

Obiectivul central al proiectului îl constituie recompensarea, cultivarea și stimularea modului responsabil, activ și performant de manifestare a elevilor, în cadrul unui context socio-educaţional, cultural-artistic și sportiv organizat, asigurându-se o complexitate și o varietate de activități și programe de interes, utilitate și necesitate pentru tânăra generație.

Tabăra/excursiile se vor desfășura pe litoralul Mării Negre, pe durata unei serii de șapte nopți (tabăra), respectiv 2 nopți (excursia) având asigurate cazarea, trei mese/zi, coordonarea, formarea și transportul în regim de gratuitate.

În conformitate cu normele si prevederile legale MEN, ISMB și PROEDUS în vigoare, fiecare coordonator de grup va asigura supravegherea si coordonarea unui grup de 5-10 elevi din clasele V-XII pe parcursul a 7, respectiv 2 nopți. Coordonatorii de grup voluntari își vor desfășura activitatea sub atenta îndrumare a coordonatorilor desemnați să monitorizeze activitatea din cadrul locației.

La începutul fiecărei serii de tabără sau a excursiei, coordonatorul de locație va face o ședință în care va pune la dispoziția coordonatorilor de grup toate informațiile necesare unei coordonări eficiente.

Zilnic, pe parcursul unei serii de tabără sau a excursiei, au loc scurte ședințe informative cu privire la activitatea desfășurată până în acel moment sau în scopul organizării activităților imediat următoare.

Coordonatorul de grup voluntar își va desfășura activitatea în baza unui contract de voluntariat semnat între acesta și PROEDUS pe toată durata desfășurării perioadei de coordonare. Ulterior, în baza acestui contract, la solicitarea voluntarului, PROEDUS poate elibera adeverință de voluntariat.

 1. Calendar campanie
 2. perioadă transmitere e-mail-uri de înscriere și confirmare acceptare în program: 22 martie – 16 aprilie
 3. cursuri de formare & testare coordonatori de grup: 17 aprilie – 21 aprilie
 4. perioada corectare teste & informare persoane admise: 24 – 25 aprilie
 5. înscrierea efectivă pe serii de tabără: după 25 aprilie
 6. perioada desfășurare tabără: 21 iunie – 30 august (10 serii consecutive a câte 7 nopți cu plecare în fiecare miercuri)
 • Eligibilitate
 1. se pot înscrie în campania de recrutare și formare a voluntarilor coordonatori de grup persoanele cu vârsta între 18 și 35 de ani.
 2. prin excepție, sunt acceptate și persoanele care au 17 ani împliniți pentru a participa la programul de instruire (curs/testare), și vor putea coordona grupurile de elevi doar după împlinirea vârstei de 18 ani.
 3. Sunt exceptați de la acest regulament, angajații PROEDUS, însoțitorii grupurilor de elevi constituite de unități de învățământ, cluburi sportive, cluburi școlare, grupuri private etc unde responsabilitatea selectării coordonatorilor de grup revine în totalitate conducerii unității sau a părinților.
 1. Înscriere în program
 2. pentru înscriere în campania de recrutare și formare a coordonatorilor de grup este necesară trimiterea unui e-mail la adresa tabere@proedus.ro cu următoarele date: nume complet, număr de telefon și unitatea de învățământ (acolo unde este cazul), iar în atașamentul e-mail-ului următoarele documente:
 • CV-ul (format Europass) sau Scrisoarea de Intenție în care se vor specifica următoarele informații: o scurtă descriere a ta, ce te motivează să participi în calitate de coordonator de grup în taberele/excursiile PROEDUS, experiența în lucrul cu copiii (dacă este cazul), proiectele extrașcolare la care ai participat, evenimentele la care te-ai implicat în organizarea lor și orice alte informații ce considerați a fi utile și care vă vor evidenția calitățile (ex: înot, participarea în taberele PROEDUS sau în alte tabere, etc).
 • Declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea cerințelor de eligibilitate în cadrul Campaniei (anexată prezentului regulament)
 • Avizul epidemiologic cu specificația „clinic sănătos, apt pentru colectivitate” – predat în original după admiterea testului, la înscrierea în excursie/tabără

 

 1. Selecție și admitere
 2. persoanele acceptate în program vor intra într-un proces de instruire cu privire la organizarea și desfășurarea taberelor și excursiilor PROEDUS ce constă într-un curs de instruire în domeniul taberelor/excursiilor PROEDUS (cu durata de 2 – 4 ore.)
 3. la finalul cursurilor, se va aplica un test din cursurile de formare și “Ghidul Coordonatorului” (o broșură special realizată pentru a veni cu informații suplimentare cu privire la toate activitățile și procedurile întâmpinate într-o serie de tabără ce va fi pusă la dispoziție în format PDF, pe mail, imediat după e-mail-ul de înscriere în program).
 4. vor fi admise persoanele care obțin un punctaj de minim 80 de puncte (nu se alocă punct din oficiu)
 5. persoanele care dovedesc prin adeverințe/certificări că au practicat cursuri de înot vor beneficia de un punct din oficiu la testul final
 6. constituie avantaj experiența în lucrul cu copiii (elev/coordonator în taberele PROEDUS și nu numai)
 1. Înscrierea în tabără
 2. Persoanele admise în program pot opta pentru maxim 3 serii de tabără. Seriile de tabără/ excursiile vor fi puse la dispoziție de reprezentanții PROEDUS pe canalele proprii de comunicare (Grup Facebook – Coordonator PROEDUS, mail, telefon sau S.M.S) într-un timp rezonabil.
 3. Documente necesare înscrierii în tabără/excursie
 • Contract de Coordonator de Grup Voluntar
 • Copia carnetului de elev cu poză și vizat pe anul școlar în curs sau a legitimației de student cu poză și avizată pe anul universitar în curs (acolo unde este cazul)
 • Declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea cerințelor de eligibilitate în cadrul Campaniei (anexată prezentului regulament)
 • Avizul epidemiologic cu specificația „clinic sănătos, apt pentru colectivitate” în original
 • Excluderi
 1. Vor fi excluse din program persoanele care nu promovează testul.
 2. Vor fi excluse din program persoanele care nu participă la sesiunile de formare.
 3. Vor fi excluse din program persoanele care absentează în ziua plecării în tabără/excursie.
 4. Vor fi excluse din program persoanele care se abat de la Regulamentul Coordonatorului de Grup, Regulamentul Taberei/Excursiei (disponibile pe site-ul PROEDUS) sau încalcă clauzele contractuale.
 • Regulamentul Coordonatorului de Grup voluntar
 1. Asigură completarea corectă a documentelor necesare taberei/excursiei în Fișa de Asumare conform regulamentului taberei;
 2. Asigură integritatea fizică și psihică pe perioada de coordonare a tuturor participanților din grupul aflat în coordonarea sa;
 3. Salvează în memoria telefonului numerele de telefon ale elevilor aflați în coordonarea sa;
 4. Asigură o coordonare eficientă a grupului de elevi pe perioada taberei/excursiei;
 5. Asigură respectarea programului taberei/excursiei de către elevii din grupul coordonat;
 6. Asigură supravegherea grupului de elevi aflat în coordonarea sa, atât în locație, cât și în afara acesteia;
 7. Asigură informarea corectă cu privire la regulamentul și programul taberei/excursiei;
 8. Folosește un limbaj adecvat;
 9. Intervine pe cale amiabilă pentru aplanarea eventualelor neînțelegeri apărute între participanții la proiect;
 10. Asigură păstrarea în bune condiții a obiectelor din dotarea locației;
 11. Asigură o buna comunicare între personalul locației și elevii din grupul coordonat;
 12. Asigură o buna comunicare între coordonatorul locației și elevii din grupul coordonat;
 13. Tratează cu egalitate și echidistanță toți participanții din tabără/excursie;
 14. Verifică starea mobilierului și a obiectelor sanitare din camerele elevilor coordonați;
 15. Informează elevii din grupa sa că nu au voie să intre în contact cu persoane străine sau să aducă în locație persoane străine taberei/excursiei;
 16. Însoțește elevul aflat în coordonarea sa la unitatea medicală în cazul în care deplasarea este necesară;
 17. Să înștiințeze personalul locației cu privire la defecțiunile mobilierului, ale obiectelor sanitare, ale echipamentelor electrice și electronice din dotarea locației și să nu recurgă la remedierea acestor defecțiuni;
 18. Coordonatorul de Grup trebuie să fie responsabil, respectuos și serios în îndeplinirea sarcinilor;
 19. Coordonatorul de Grup trebuie să se ocupe de îmbarcare, iar pe traseu ține legătura cu coordonatorul de locație pentru repartizarea elevilor pe camere;
 20. Se asigură că toți copiii aflați în grija sa participă la acțiunile taberei/excursiei, fără a exista riscul de a rămâne nesupravegheat unul dintre copiii aflați în coordonarea sa;
 21. Comunică permanent cu elevii aflați sub coordonare pentru a afla care sunt locurile în care aceștia doresc să meargă;
 22. Comunică în timp util copiilor orele de întâlnire pentru a participa la diferite activități recreative;
 23. Verifică cu o seară înainte de plecare dacă toți copiii au bagajele făcute pentru a nu exista întârzieri în ziua de eliberare a camerelor;
 24. Supraveghează locația pe timpul nopții, respectând programul stabilit împreuna cu ceilalți coordonatori pentru a asigura liniștea în camere după ora de stingere;
 25. Se asigură că la plecarea spre/din locație are grupul de elevi în efectiv complet, în caz contrar, ia legătura cu cei care lipsesc;
 26. Asigură eliberarea camerelor la ora stabilită pentru a efectua verificarea acestora, împreună cu personalul locației de cazare;
 27. În cazul unor abateri de la prezentele norme, coordonatorul de serie are dreptul de a întrerupe colaborarea imediat cu coordonatorul de grup, întrerupând seria de tabără, fără vreo obligație din partea PROEDUS.
 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 2. Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS – Bd. Decebal nr.11, București, sector 3, în calitate de Operator de date cu caracter personal, garantează tuturor persoanelor care se înscriu și/sau participă la activitățile de voluntariat în cadrul Campaniei de recrutare și formare a coordonatorilor de grup, respectarea drepturilor privind protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament General privind protecția datelor), precum și în conformitate cu alte prevederi legale aplicabile în domeniu.
 1. În cadrul Operatorului, Responsabilul cu protectia datelor poate fi contactat în scris fie la adresa – Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS – Bd. Decebal nr.11,București, sector 3 sau prin e-mail: dpo@proedus.ro . În situația în care există întrebări, sugestii/sesizări ori în vederea exercitării drepturilor garantate privind protecția datelor cu caracter personal, este recomandată contactarea responsabilului cu protecția datelor, folosind datele de mai sus.
 1. Toate cererile vor fi soluționate cu promptitudine, în conformitate cu legislația aplicabilă și în mod gratuit. Totuși, în cazul în care cererile din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS poate: (a) fie să perceapă o taxă rezonabilă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate; (b) fie să refuze să dea curs cererii.
 1. Categorii de date personale prelucrate: În conformitate cu prevederile legale privind asigurarea standardelor de informare și de transparență aplicabile în domeniul protecției datelor personale, PROEDUS, vă informează că în calitate de Operator prelucrează următoarele categorii de date ale persoanelor vizate:

–           nume, prenume, adresa de domiciliu/reședință, adresă de corespondență, adresa de email, număr telefon, naționalitate, data nașterii, sex, date de identificare CI/act de identitate/pașaport – CNP, serie, număr, dată eliberare, entitate emitentă, alte date de identificare cuprinse în cadrul CI/ act de identitate/pașaport, informații medicale, informații privind starea de sănătate (aviz epidemiologic), semnătura;

–           date și informații cuprinse în cadrul documentelor transmise- CV, scrisoare de intenție, incluzând, dar fără a se limita la experiența solicitată relevantă, evenimente/ activități desfășurate, orice alte informații cuprinse în cadrul documentelor transmise, implicarea în diferite proiecte, programe, acțiuni, domenii de interes, perioada disponibilă, abilități;

–           date și informații privind condamnarea pentru infracțiuni contra persoanei şi a libertății acesteia, a patrimoniului şi, în general, a ordinii de drept;

–           date și informații colectate în cadrul procesului de formare;

–           date și informații colectate în cadrul procesului de evaluare;

–           date de identificare – profil/ conturi de socializare

–           imaginea – prelucrarea datelor prin mijloace de supraveghere video amplasate în cadrul spațiilor în care se desfășoară activitățile de înscriere/ evaluare;

 1. Scopurile prelucrărilor: Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi realizată de către Operator în vederea înscrierii și participării în cadrul programelor/acțiunilor de voluntariat desfășurate de către PROEDUS în conformitate cu obiectul de activitate, precum și în conformitate cu prevederile legale aplicabile [Legea nr. 78/2014 privind voluntariatului]. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va realiza în următoarele scopuri:
 1. procesarea cererilor de înscriere/participare, verificarea îndeplinirii cerințelor de selecție/înscriere conform prezentului Regulament;
 2. efectuarea sesiunilor de formare și/sau evaluare a voluntarilor coordonatori înscriși;

iii.        derularea activităților/acțiunilor/programelor indicate în cadrul Regulamentului, inclusiv desfășurarea activităților în mediul online, evaluarea activității de voluntariat, emiterea certificatelor de voluntariat;

 1. derularea acordurilor de parteneriat în vederea îndeplinirii atribuțiilor asumate de coordonatorul de grup pentru taberele și/sau excursiile desfășurate de către Operator;
 2. întocmirea documentelor justificative privind activitatea desfășurată inclusiv emiterea adeverințelor de voluntar;
 3. în legătură cu orice pretenție, solicitare, comunicare adresată de către persoanele vizate (reprezentant legal/minor) către PROEDUS; cât și de către PROEDUS către persoanele vizate (reprezentant legal/minor) atât în procesul de selecție/înscriere/participare voluntar;

vii.       gestionarea și pregătirea rapoartelor în scopuri interne, inclusiv organizatorice și/sau de raportare către ordonatorul principal de credite – Primăria Municipiului București și/sau către orice alte entități publice partenere sau competente în raport de activitatea desfășurată de către Operator;

viii.      întocmirea de situații, raportări, baze de date și documente necesare desfășurării acțiunilor de voluntariat, inclusiv, dar fără a se limita la procedurile legale de evidență a modului de cheltuire a fondurilor bugetare, derulării raporturilor contractuale asumate cu contractanții/împuterniciți ai Operatorului, transmiterea situațiilor către ordonatorul principal de credite;

 1. îndeplinirea obligațiilor legale și contractuale asumate de către PROEDUS pentru desfășurarea programelor de voluntariat, respectiv îndeplinirea obligațiilor legale și contractuale ale PROEDUS pentru desfășurarea taberelor și/sau excursiilor;
 2. cooperarea cu instituțiile/ autoritățile publice implicate în derularea programelor/proiectelor/evenimentelor – Primăria Municipiului București, inspectorate școlare, unități de învățământ, precum și cu alte entități publice competente;
 3. datele personale constând în imagine și/sau voce ale voluntarului (persoanei vizate) vor fi prelucrate prin utilizarea tehnicilor pentru captare, transmitere, manipulare, înregistrare, stocare și/sau comunicare exclusiv în vederea promovăriiactivităților desfășurate pentru sporirea interesului elevilor de a se înscrie și de a participa la astfel de activități. Fotografiile și / sau înregistrările video vor fi utilizate astfel:  publicarea pe Internet, în scopul prezentării și promovării activității instituției în cadrul website-urilor www.proedus.ro,www.hubproedus.ro,  în cadrul paginilor aferente rețelele de socializare: https://www.facebook.com/Proedus-260795377375538/  https://www.facebook.com/scoalatvoficial/ https://www.instagram.com/proedusoficial1/  precum și în cadrul aplicației PROEDUS

xii.       datele personale constând în nume, prenume, adresă de email, telefon vor fi prelucrate și pentru realizarea ulterioară de sondaje statistice (selectarea în mod aleatoriu a unui eşantion şi administrarea unui chestionar de feedback în urma evenimentelor organizate) și/sau pentru transmiterea de comunicări / informări publice privind derularea unor noi acțiuni de înscriere ca voluntari și/sau de comunicări/informări publice privind proiectele/acțiunile de voluntariat desfășurate de către PROEDUS.

xiii.      datele personale constând în imagine în cazul prelucrărilor prin mijloace de supraveghere video amplasate în cadrul imobilelor/spațiilor în care PROEDUS își desfășoară activitatea și/sau imaginile captate în cazul supravegherii video realizate de către entitățile partenere (ex. administratori hoteluri, spații cazare, masă, activități tabere/excursii).

 

 1. Temeiul legal al prelucrării: Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către PROEDUS, după caz, pe bază: a) necesității pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (acordul de parteneriat), în scopurile indicate la punctele i-vi, de mai sus;  b) necesitatea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine PROEDUS, în scopurile indicate la punctele i-x, xiii de mai sus;  c)  îndeplinirii unei sarcini care servește unui interes public, respectiv interesul public al PROEDUS de a organiza și susține activitățile de voluntariat, pentru a recompensa și stimula implicarea și performanțele tinerei generații,  realizarea și distribuirea către publicul larg a materialelor tipărite de prezentare și promovare a instituției, realizarea și distribuirea către publicul larg a materialelor audio și video de prezentare și promovare a instituției, transmiterea imaginilor realizate în cadrul acțiunilor desfășurate către terții în scopul exclusiv de realizare de materiale publicitare audio și/sau video și/sau presa scrisă în vederea promovării activității instituției, în scopurile indicate la punctele viii, x de mai sus;  d) consimțământului, mai exact, pe baza consimțământului explicit al persoanei vizate, în scopurile indicate la punctul xi, de mai sus, astfel încât PROEDUS să poată utiliza neremunerat imaginile, înregistrările audio și video ale persoanei vizate (participantului) și pentru scopul indicat la punctul xii de mai sus datele personale constând în nume, prenume, adresă de email, telefon (voluntar) vor fi prelucrate și pentru realizarea ulterioară de sondaje statistice (selectarea în mod aleatoriu a unui eşantion şi administrarea unui chestionar de feedback în urma evenimentelor organizate), și/sau pentru transmiterea de comunicări / informări publice privind derularea unor noi acțiuni de înscriere ca voluntari și/sau de comunicări/informări publice privind proiectele/acțiunile de voluntariat desfășurate de către PROEDUS.
 2. Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal nu vor fi dezvăluite altor persoane, cu excepția împuterniciților, persoanelor desemnate pentru activitățile de coordonatori/însoțitori, partenerilor contractuali ai PROEDUS care au acces/necesită acces la aceste informații/ date personale, în contextul serviciilor lor și a cazurilor în care PROEDUS trebuie să respecte obligații impuse de legislația în vigoare prin transmiterea datelor unor autorități sau alte organisme publice, în cazul cărora se impune divulgarea datelor cu caracter personal.
 3. În cadrul operațiunilor de prelucrare, pentru scopurile menționate mai sus (după caz), vom divulga către anumite persoane (destinatari), fizice sau juridice, date personale, astfel încât, spre exemplu, respectivii destinatari să ne poată furniza servicii necesare desfășurării programelor și acțiunilor în conformitate cu obiectul de activitate și/sau necesare oricăror activități/acțiuni conexe operațiunilor de prelucrare ori să ne îndeplinim obligații legale sau contractuale în scopurile menționate mai sus, după caz, după cum urmează:
 4. i) coordonatori de voluntari, reprezentanți unități de învățământ, angajați/colaboratori ai PROEDUS pentru desfășurarea programelor și acțiunilor;
 5. ii) operatori economici contractați de către PROEDUS în conformitate cu prevederile legale pentru prestarea serviciilor necesare realizării programelor și acțiunilor și/sau pentru realizarea serviciilor conexe (ex. administratori locații organizare tabere ș/sau excursii, tipărire certificate voluntar);

iii) agenți, contractori sau prestatori de servicii care asigura servicii operaționale PROEDUS, precum: servicii IT, prelucrare date și/sau alte servicii suport necesare derulării activității PROEDUS;

 1. iv) Autorități/instituții publice ( ex. Primăria Municipiului București – ordonator principal de credite), inspectorate școlare, unități de învățământ, direcții de sănătate publică, alte entități competente în contextul epidemiologic specific.
 1. Transfer date cu caracter personal. Măsuri siguranță: În principiu, Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS nu realizează transferuri de date cu caracter personal în afara Spațiului Economic European. Cu toate acestea în situația în care se realizează un transfer al datelor personale către țări din afara Spațiului Economic European și a altor regiuni cu legislație privind protecția datelor, Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS se va asigura că datele personale sunt protejate în mod corespunzător. În acest sens, PROEDUS se va asigura că există acorduri juridice corespunzător cu privire la transferul de date, în conformitate cu clauzele contractuale standard aprobate de Comisia Europeană.
 2. În situația în care transferul nu are la bază un acord juridic, PROEDUS se va asigura că transferul datelor personal are la bază un mecanism prevăzut în conformitate cu prevederile legale pentru garantarea protecției datelor dvs. cu caracter personal.
 3. În orice situație care implică divulgarea datelor cu caracter personal către entități terțe (publice și/sau private) Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS depune toate diligențele tehnice și organizatorice în vederea asigurării unei protecții adecvate pentru protejarea informațiilor cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor cu caracter personal.
 4. Securitatea datelor cu caracter personal: PROEDUS va depune toate eforturile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul PROEDUS prin stabilirea unor măsuri de securitate adecvate, în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau amplasării/depozitării neautorizate, precum si a altor riscuri similare.
 5. Toate documentele prezentate/necesare pentru îndeplinirea formalităților de înscriere/încheiere contract/ participare voluntar  (copie CI/pașaport, alte documente furnizate), precum și orice alte documente care conțin datele cu caracter personal sunt tratate ca reprezentând informații confidențiale, fiind aplicate măsurile tehnice și organizatorice implementate la nivelul PROEDUS. În cadrul comunicărilor realizate între entitățile publice și/sau entități terțe vor fi utilizate adrese de email securizate, iar transmiterea documentelor se va realiza în regim securizat pe bază de parole de acces și roluri de acces.
 6. Perioada stocării datelor: Datele cu caracter personal vor fi păstrate pentru perioada de timp necesară conformării cu obligațiile legale de păstrare a informațiilor financiare, precum și a altor legi, reglementări și/sau alte prevederi specifice normelor aplicabile în sectorul public. Datele cu caracter personal al căror temei legal de prelucrare este interesul legitim al Operatorului și/sau Consimțământul (ex. date – imagini, fotografii) vor fi stocate pentru o perioadă de 10 ani. Prelucrarea datelor personale constând în nume, prenume, adresă de email, telefon (participant/reprezentant legal minor) efectuată pentru sondaje statistice (selectarea în mod aleatoriu a unui eșantion şi administrarea unui chestionar de feedback în urma evenimentelor organizate) se va realiza pentru o perioadă de 5 ani de la momentul încetării raporturilor de voluntariat.
 7. Drepturile persoanei vizate constau în următoarele:
 1. Dreptul de acces – dreptul de a obține o confirmare/infirmare din partea PROEDUS dacă se realizează prelucrarea datelor cu caracter personal care privesc persoana, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care acestea sunt prelucrate.
 2. Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul persoanei vizate de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator (controlor, procesator), daca acest lucru este fezabil și rezonabil din punct de vedere tehnic.

iii.        Dreptul la opoziție – dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării datelor personale. În situația în care există o justificare legală privind prelucrarea, care prevalează intereselor și drepturilor garantate prin acest drept, ori există un interes public ori scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept, acest drept nu poate fi exercitat în mod neîngrădit.

 1. Dreptul la rectificare – dreptul la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte ori care conțin inexactități sau care nu sunt actuale. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 2. Dreptul la ștergerea datelor (“de a fi uitat”) – dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, retragerea consimțământului și inexistența unui alt temei juridic pentru prelucrare;
 3. Dreptul la restricționarea prelucrării – dreptul poate fi exercitat de către persoanele vizate, în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, datele sunt obținute ilegal sau nu mai sunt necesare scopului în care au fost colectate. Restricționarea pentru inexactitate se realizează pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; restricționarea datelor înseamnă marcarea acestora și neutilizarea viitoare.

vii.       Dreptul de a nu fi evaluat exclusiv pe baza prelucrării automate – Persoana vizată are dreptul de a nu fi supusă unei decizii care o afectează într-o măsură semnificativă, bazată exclusiv pe o prelucrare automată, fără intervenție umană. De asemenea, persoana vizată va fi informată cu privire la rațiunea acestor procese decizionale automatizate sau de creare a profilurilor, cu privire la semnificația și consecințele acestora, și trebuie să i se ofere dreptul să solicite intervenția din partea unei persoane fizice, să își exprime punctul ei de vedere și să poată contesta decizia.

viii.      Dreptul de a formula o plângere în fața autorităților competente – Persoana vizată are dreptul de a formula o plângere în fața autorității de supraveghere a prelucrării (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal Bucuresti sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro sau la numărul de telefon +40.318.059.211.) ori în fața instanțelor competente.

 1. Responsabilul cu protecția datelor. În cadrul operatorului, Responsabilul cu protectia datelor poate fi contactat în scris la adresa de email – dpo@proedus.ro sau în scris la adresa Operatorului – PROEDUS – București, Bd. Decebal, nr. 11, sector 3.
 2. În situația în care există întrebări sau sugestii/sesizări ori pentru exercitarea drepturile garantate privind protecția datelor, poate fi contactat Responsabilul cu protecția datelor, folosind datele de contact indicate mai sus. În vederea identificării persoanei vizate, este posibil să solicităm documente sau informații suplimentare. Toate solicitările vor fi soluționate cu promptitudine, în conformitate cu legislația aplicabilă, și în mod gratuit. Informațiile privind acțiunile întreprinse în urma unei cereri referitoare la drepturile persoanei vizate vor fi transmise, fără întârzieri nejustificate și în orice caz în cel mult o lună de la primirea cererii. Conform legii, această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor. În această situație persoana vizată va fi informată cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, inclusiv asupra motivelor întârzierii. În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic, informațiile vor fi furnizate în format electronic acolo unde este posibil.
 3. Prin derularea procesului de înscriere sunteți de acord cu privire la prelucrarea datelor personale de către PROEDUS în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
Simply put, antibiotics are poisons that are used to kill. Only licensed physicians can prescribe them purchase antibiotics online many experts feel weight gain, and not disease prevention, is the real reason antibiotics are so widely used buy cheap amoxicillin online usually, the strength in numbers beneficial bacteria enjoy both keeps the ever-present yeasts in buy cheap doxycycline online in fact, i con-tend that poisons that kill small organisms in small doses buy zithromax online yeasts are opportunistic organisms. this means that, as the intestinal bacteria die, yeasts thrive, especially when their dietary needs are met buy cytotec no prescription they can use their tendrils, or hyphae, to literally poke holes through the lining of your intestinal wall where to buy amoxil we,ve talked about the link between fungus and human disease where to buy ampicillin check and causes them to produce nutrients such as the b vitamins