Procedura privind organizarea şi desfășurarea taberelor şi excursiilor organizate de Centrul de Proiecte și Programe Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret din cadrul Primăriei Municipiului București

PREAMBUL

PROEDUS PMB TEAM – TABERE ŞI EXCURSII PENTRU ELEVII ACTIVI ŞI MERITUOŞI

Tabăra Elevilor Activi şi Merituoşi este un proiect destinat copiilor şi tinerilor bucureşteni cu implicare şi rezultate notabile probate în activităţile organizate sau agreate la nivelul anului şcolar de către Centrul de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret – CPPESCT al Primăriei Municipiului Bucureşti, împreună cu instituţiile şi organizaţiile partenere.
Obiectivul central îl constituie recompensarea, cultivarea şi stimularea modului responsabil, activ şi performant de manifestare a elevilor, în cadrul unui context socio-educaţional, cultural-artistic şi sportiv organizat, planul de acţiune elaborat şi operaţionalizat de către CPPESCTB, împreună cu partenerii săi instituţionali şi organizaţionali, asigurând o complexitate şi o varietate de activităţi şi programe de interes, utilitate şi necesitate pentru tânăra generaţie.
Elevii selectaţi pentru taberele şi excursiile organizate de CPPESCTB fac pe parcursul anului şcolar dovada efectivă a implicării şi performanţelor în plan şcolar şi extraşcolar, în temeiul unui calendar şi a unor proceduri agreate şi aplicate de CPPESCTB, împreună cu partenerii săi.
Promovarea şi consolidarea ideii de implicare meritorie reprezintă unul dintre principiile de bază ce definesc activitatea CPPESCTB, ierarhizarea valorică a elevilor în funcţie de timpul alocat, de efortul depus şi de rezultatele obţinute în cadrul unor iniţiative cu un pronunţat caracter socio-educativ fiind o prioritate de prim rang în edificarea unei societăţi moderne, dinamice şi prospere.
Organizaţiile şi instituţiile care împărtăşesc aceste valori educative pot accesa planul nostru de acţiune şi în funcţie de compatibilitatea statutului şi activităţii lor specifice cu principiile si strategiile CPPESCTB, se pot integra în acest parteneriat pentru educaţie, conceput ca platformă de armonizare, concentrare şi valorificare a iniţiativelor şi eforturilor benefice pentru formarea de calitate, pentru dezvoltarea şi pentru integrarea cu succes în plan socio-profesional a tinerei generaţii.

Conducerea Centrului de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret Bucureşti va informa coordonatorii din subordine şi va lua măsurile necesare astfel încât organizarea taberelor şi excursiilor să se desfăşoare conform următoarei proceduri:

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂȘURAREA TABERELOR ŞI EXCURSIILOR NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE

Scopul :
Prezenta procedură stabilește modul în care se organizează și se desfășoara taberele și excursiile naţionale şi internaţionale de către CPPESCT din cadrul PMB și modul în care se asigură respectarea cadrului legal.
Domeniul de aplicare :
Prezenta procedură se aplică în cadrul Centrului de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret București fiind dusă la îndeplinire de către coordonatorii Centrului şi de către profesorii care insoţesc grupurile organizate de elevi.

Procedura de înscriere în tabără/excursie naţională/internaţională pentru grupurile organizate
Elevii selectaţi şi asumaţi de unitatea de învăţământ în urma meritelor şcolare deosebite şi a activităţiilor extraşcolare meritorii sunt înscrişi într-un tabel cu nume, prenume, telefon şi codul numeric personal.
Unitatea de învăţământ se obligă să înainteze tabelul mai sus menţionat semnat şi ştampilat către CPPESCTB împreună cu copia cărţii de identitate a tuturor participanţilor la tabără/excursie naţională/internaţională, până la încheierea anului şcolar în curs plus o formă electronică a tabelului înaintată pe adresa de e-mail a CPPESCTB comunicată de organizatori.
Unitatea de învăţământ se obligă să înştiinţeze CPPESCTB cu privire la eventualele modificări în ceea ce priveşte persoanele participante în tabăra/excursiea naţională/internaţională cu maxim două zile înainte de ziua programată pentru plecare, împreună cu documentaţia aferentă ce survine în urma acestor modificări; nu se pot efectua modificări în structura grupului (ex. numărul elevilor respectiv cel al însoţitorilor). Documente de referinţă pentru grupurile organizate participante la tabăra/excursia naţională/internaţională:

 • Tabel nominal cu participanţii la tabără/excursie asumat ( semnat şi ştampilat ) de către direcţiune, în dublu exemplar (documente originale) unul revenind CPPESCTB iar al doilea exemplar rămânând în posesia unităţii de învăţământ (naţional/internaţional).
 • Copia cărţii de identitate/certificatului de naştere al participanţilor la tabără/excursie (naţional/internaţional).
 • Paşaport sau carte de identitate în original valabil minim 6 luni în raport cu plecarea în tabără/excursie (internaţional).
 • Imputernicire notarială de încredinţare din partea susţinătorilor legali pentru minori (Procură notarială) – (internaţional).
 • Cazier judiciar însoţitor minori – eliberat de organele competente însoţitorului de grup. (internaţional)
 • ACORDUL DE COLABORARE semnat de către participantul la tabără/excursie în cazul în care acesta este major, iar în cazul minorilor ACORDUL DE COLABORARE trebuie semnat de către susţinătorul legal al participantului în tabără/excursie (Anexa 1 și Anexa 2)-(naţional/internaţional).
 • Avizul epidemiologic eliberat de către medicul de familie cu 24/48h înainte de data plecării în tabără/excursie, din care să rezulte starea sa de sănătate la zi, cu specificarea sensibilităţilor, alergiilor, bolilor cronice şi a afecţiunilor în tratament (naţional/internaţional).

! Nerespectarea cerinţelor privind procedura şi întocmirea documentaţiei în vederea organizării şi desfăşurării taberelor/excursiilor naţionale/internaţionale atrage răspunderea atât cadrelor didactice însoţitoare cât şi a direcţiunii unităţii de învăţământ în cauză.

Atribuţii ale Unităţilor de Învăţământ

 • Verifică corectitudinea întocmirii dosarului cu documentaţia necesară deplasării în tabără/excursie (naţional/internaţional).
 • Păstrează unul din cele două dosare (documente originale).

Procedura de înscriere în tabără/excursie pentru cei implicaţi individual în activităţile CPPESCTB

Elevii care şi-au câştigat locul în tabără/excursie (naţional/internaţional) în urma balurilor bobocilor, ori în urma diverselor activităţi susţinute de CPPESCTB, au obligaţia să trimită un e-mail de confirmare a participării în tabără/excursie (naţional/internaţional) la adresa de e-mail taberepmb@yahoo.com până la data de 15 februarie.
Echipa de organizare, răspunde acestor e-mailuri, în care îi anunţă pe participanţi de sesiunea de înscrieri, dându-le informaţii în legătura cu aceasta (locaţie, dată, actele necesare pentru înscriere).
Înscrierea fizică în tabără, se desfăşoară la una din unităţile de învătământ, partenere CPPESCTB, aceasta constând în semnarea ACORDULUI DE COLABORARE de către participantul în tabără (în cazul în care acesta este major), iar în cazul minorilor acordul va fi semnat de către susţinătorul legal al acestuia. În urma înscrierii CPPESCTB eliberează pentru participantul la tabără/excursie voucherul (1) cu care acesta trebuie să se prezinte la autocar în data plecării.

Voucher (1) – Acest voucher este eliberat de către CPPESCTB pentru participantul la tabără/excursie.
Pe acest voucher sunt trecute următoarele : Nume – Prenume – CNP – Unitatea de învăţământ din care provine participantul la tabără/excursie-locaţia şi staţiunea unde se efectuează deplasarea.

Documente de referinţă pentru participanţii la tabără proveniţi din activităţi ale CPPESCTB :

 • Tabel nominal cu participanţii la tabără/excursie asumat ( semnat şi ştampilat ) de către direcţiune, în dublu exemplar (documente originale) unul revenind CPPESCTB iar al doilea exemplar rămânând în posesia unităţii de învăţământ (naţional/internaţional).
 • Copia cărţii de identitate/certificatului de naştere al participanţilor la tabără/excursie (naţional/internaţional).
 • Paşaport sau carte de identitate în original valabil minim 6 luni în raport cu plecarea în tabără/excursie (internaţional).
 • Împuternicire notarială de încrediinţare din partea susţinătorilor legali pentru minori (Procură notarială) – (internaţional).
 • Cazier judiciar însoţitor minori – eliberat de organele competente însoţitorului de grup. (internaţional)
 • ACORDUL DE COLABORARE semnat de către participantul la tabără/excursie în cazul în care acesta este major, iar în cazul minorilor ACORDUL DE COLABORARE trebuie semnat de către susţinătorul legal al participantului în tabără/excursie (Anexa 1 și Anexa 2)-(naţional/internaţional).
 • Avizul epidemiologic eliberat de către medicul de familie cu 24/48 h înainte de data plecării în tabără/excursie, din care să rezulte starea sa de sănătate la zi, cu specificarea sensibilităţilor, alergiilor, bolilor cronice şi a afecţiunilor în tratament (naţional/internaţional).

Obligaţiile susţinătorilor legali ai participanţilor la Tabăra Elevilor Activi şi Merituoşi:

 • Îşi exprimă acordul explicit că elevul minor să participe la tabără, în conformitate cu regulile organizatorului prevăzute în ACORDUL DE COLABORARE.
 • Elevii au obligaţia să prezinte la îmbarcare actul de identitate în original, avizul epidemiologic şi voucherul eliberat de către CPPESCTB.
 • Îşi asumă integral răspunderea pentru consecinţele acţiunilor întreprinse de elev pe cont propriu, fără acordul coordonatorului sau în afara regulamentului/programului propus de organizator.
 • Anunţă prin e-mail reprezentantul CPPESCTB cu cel puţin 8 zile calendaristice înainte de data plecării în tabără referitor la eventuala sa imposibilitate de a participa la acţiune, în caz contrar acestei prevederi pierzând toate drepturile afarente înscrierii sale pentru tabără, fără vreo obligaţie de recompensare a sa din partea CPPESCTB.

Organizarea taberelor/excursiilor (naţional/internaţional) din cadrul CPPESCTB

Excursii
Excursiile vor fi asigurate cu coordonatori/cadre didactice şi cadre sanitare astfel:

 • La 10-15 elevi câte un coordonator/cadru didactic însoţitor, unul din coordonatori/cadre didactice însoţitoare va fi numit conducător al excursiei (naţional);
 • Pânâ la 100 participanți – asistenţa medicală se asigură de către medicul dispensarului teritorial;
 • 100-200 de elevi – cadru medical calificat (naţional);
 • La 6 – 10 elevi un coordonator/cadru didactic însoţitor (internaţional);
 • La excursiile cu efectiv de până la 200 de persoane grupate pe o rază de 2,5 km – un cadru medical calificat pentru toate aceste unităţi.

Tabere
Taberele vor fi asigurate cu coordonatori/cadre didactice şi cadre sanitare astfel:

 • La 10-15 elevi câte un coordonator/cadru didactic însoţitor;
 • Până la 150 de elevi – asistenţa medicală se asigură de către medicul dispensarului teritorial;
 • Peste 150 de elevi – cadru medical calificat
 • Tabere sportive – profesor de educaţie fizică/coordonator la 12 elevi;
 • Tabere izolate – până la 100 de elevi – cadru medical calificat / medic.

COORDONATOR GENERAL EVENIMENTE ALINA PURCARU